Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring

Algemene Voorwaarden Studio Dansaillant 2022/2023

1. Inschrijving

1.1 Inschrijven voor een cursus kan alleen door het inschrijfformulier volledig in te vullen op de website van Studio Dansaillant.

1.2 Minderjarige leerlingen behoren ingeschreven te worden door hun ouder(s) of verzorger(s).

1.3 Door het digitaal verzenden van het inschrijfformulier verklaren cursisten/ouders akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring van Studio Dansaillant.

1.4 De inschrijving geldt voor de gehele cursusperiode zoals aangegeven in het rooster voor de desbetreffende cursus.

1.5 Aan het eind van de cursusperiode stopt de inschrijving automatisch.

1.6 Om (opnieuw) deel te kunnen nemen aan een danscursus dient u opnieuw in te schrijven via de website van Studio Dansaillant.

1.7 Indien in het voorafgaande seizoen niet aan de betalingsverplichtingen is voldaan, behoudt Studio Dansaillant zich het recht voor u niet in te schrijven.

2. Plaatsing

2.1 Alle inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

2.2 Mocht er op het moment van inschrijven geen plek zijn, dan kan de leerling op een wachtlijst worden geplaatst. Als er een plek vrijkomt in de groep dan kan de eerste op de wachtlijst geplaatst worden.

2.3 Als uw inschrijving is binnengekomen, krijgt u zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw inschrijving per mail. Indien uw inschrijving net voor of tijdens een schoolvakantie is binnengekomen dan krijgt u na de vakantie een bevestiging van uw inschrijving.

2.4 De cursus gaat van start bij voldoende deelnemers. Degenen die niet geplaatst kunnen worden krijgen hiervan bericht.

2.5 Tussentijds aanmelden voor een cursus is mogelijk als de grootte van de groep dat toelaat en we niet midden in een repetitieperiode zitten voor een presentatie of dansvoorstelling.

3. Betaling cursusgeld

3.1 Het cursusgeld dient te worden voldaan door middel van overschrijving naar de bankrekening van Studio Dansaillant. Dit kan door het gehele bedrag ineens te storten of in maandelijkse termijnen te voldoen. Gelieve uw voorkeur aan te geven op het inschrijfformulier. Het aantal termijnen per cursus staat vermeld op de website bij het dansaanbod en op de factuur. Vanaf een cursusbedrag vanaf € 280,-  kan in termijnen betaald worden. Mocht u later instromen bij een cursus van 32 lessen, dan worden het aantal termijnen ook minder, of komen te vervallen.

3.2 Bij tussentijds instromen, betaalt u de resterende lessen van de te volgen cursus. Mocht het om een termijnbetaling gaan, dan wordt door Studio Dansaillant bekeken hoeveel termijnen er overblijven voor de resterende lesperiode.

3.3 U krijgt per cursus een factuur waarop het door u te betalen cursusgeld staat vermeld en voor welke datum het bedrag moet worden overgemaakt.

3.4 Bij het niet tijdig betalen van het cursusgeld ontvangt u een betalingsherinnering.

3.5 Mocht u niet aan uw betalingsverplichting voldoen, dan is het niet mogelijk de cursus te volgen of verder af te maken.

3.6 Vanaf het moment van bevestiging van inschrijving heeft u een bedenktijd van 14 dagen. Daarna bent u verplicht het betreffende cursusgeld te betalen.

3.7 Alle danslessen tot 21 jaar zijn vrijgesteld van BTW.

3.8 Alle danslessen vanaf 21 jaar zijn tevens BTW vrij in verband met vrijstelling BTW.

4. Uitval van lessen

Bij lesuitval door ziekte of afwezigheid van de docent, of door andere omstandigheden, geldt het volgende:

4.1 Bij een cursus van maximaal 16 lessen geldt een eigen risico van maximaal 1 les.

4.2 Bij een cursus van 32 lessen bedraagt het eigen risico van de cursist 2 lessen.

4.3 Indien meer lessen per seizoen uitvallen, worden deze aan het eind van de cursus of het seizoen ingehaald.

4.4 Niet verschijnen op een les is voor rekening van de leerling; hierbij is geen mogelijkheid tot inhalen.

5. Annulering en tussentijdse beëindiging

5.1 Annulering is alleen kosteloos vóór het verstrijken van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

5.2 Bij tussentijdse beëindiging van de cursus geldt een maand opzegtermijn. Vooruitbetaalde cursusgelden worden naar rato van het aantal niet te volgen lessen gerestitueerd. Gedurende de maand opzegtermijn betaalt u nog lesgeld. In die opzegmaand kan uw kind de lessen nog volgen.

5.3 In bepaalde gevallen, bij langdurige ziekte of verhuizing buiten de plaats, is in overleg restitutie van het cursusgeld mogelijk. U dient dan wel bewijsstukken te overleggen. Na de beëindiging betaalt u het aantal lessen dat u heeft gevolgd afgerond op hele maanden.

5.4 Het annuleren of tussentijds beëindigen van een danscursus dient per mail doorgegeven te worden.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Studio Dansaillant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen voor, tijdens of na de lessen.

6.2 Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. Studio Dansaillant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor kosten die cursisten maken door letsel en ongeval tijdens de lessen.

6.3 Schade door cursisten toegebracht aan het gebouw, de kleedkamers, de dansstudio en lesruimtes wordt op de cursist verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

6.4 Alle andere activiteiten door de dansschool georganiseerd buiten de dansstudio en lesruimtes zijn geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid.

7. Gebruik van foto en filmopnames

Studio Dansaillant kan gebruik maken van foto en filmopnames die tijdens cursussen, presentaties, voorstellingen, open dagen en evenementen worden gemaakt. De foto en filmopnames kunnen gebruikt worden voor promotiemateriaal; voor flyers en de website van de dansschool. De foto en filmopnames worden niet verstrekt aan derden, behoudens de gevallen waartoe de wet verplicht.

Studio Dansaillant gaat zorgvuldig om met foto en filmopnames en plaatst geen foto en filmopnames waardoor de leerlingen schade kunnen ondervinden. Er worden geen namen geplaatst bij de foto en filmopnames van de leerlingen.

Door u of uw kind in te schrijven voor een cursus bij Studio Dansaillant gaat u akkoord met het Protocol gebruik van beeldmateriaal door Studio Dansaillant. Mocht u bezwaar hebben tegen het maken van foto en filmopnames en het gebruik daarvan dan kunt dit doorgeven per mail: info@dansaillant.nl

8. Kortingsregelingen

8.1 Gigant, markant in cultuur verleent kortingen aan mensen met een minimuminkomen en houders van een CJP- pas die een cursus volgen bij Studio Dansaillant.

De bewijsstukken die nodig zijn om in aanmerking te komen voor een van onderstaande kortingen graag mailen naar info@dansaillant.nl .

Mocht het niet mogelijk zijn de gevraagde bewijsstukken per mail te verzenden dan kunt u ze sturen naar het volgende adres:

Gigant, markant in cultuur
T.a.v. Studio Dansaillant
Nieuwstraat 377
7311 BR Apeldoorn

Toelichting kortingen:

8.2 CJP houders:

Ontvangen 10% korting op het cursusgeld.

 • Stuur bij inschrijving een kopie naar bovenstaand e-mail of postadres (bij voorkeur digitaal).

8.3 Inkomenskorting:

Heeft u een uitkering of een minimuminkomen? Dan kunt u 20% inkomenskorting op uw lesgeld krijgen. Is de cursist jonger dan 18 jaar, dan geldt het inkomen van de ouders als uitgangspunt.

8.4 RegelRechtstrippen:

Wilt u met RegelRechtstrippen (een deel) van uw lesgeld betalen , dan kunt u deze in een envelop afgegeven aan de docent voor de les of sturen naar:

Gigant, markant in cultuur
T.a.v. Studio Dansaillant
Nieuwstraat 377
7311 BR Apeldoorn

8.5 Stichting Leergeld:

Mocht uw inkomen beneden de 120% van het bijstandsniveau zijn, dan kan mogelijk Stichting Leergeld (een deel van) uw lesgeld vergoeden middels een cheque die ze naar Gigant, markant in cultuur sturen. Neem voor meer informatie contact op met Stichting Leergeld.

9. Wijzigingen

De Algemene Voorwaarde kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Studio Dansaillant. Het is daarom raadzaam om regelmatig de Algemene Voorwaarden te raadplegen.


Privacyverklaring Studio Dansaillant

Toelichting
vanaf 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. Deze wet regelt wat er allemaal wel en niet mag met betrekking tot persoonsgegevens van de privacy van haar burgers. Studio Dansaillant is verplicht haar cursisten te informeren hoe Studio Dansaillant omgaat met uw persoonsgegevens middels een Privacyverklaring. Bij inschrijving voor een danscursus geeft u namelijk toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens en of/ de persoonsgegevens van uw kind door de administratie van Studio Dansaillant.

Studio Dansaillant vindt het belangrijk zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Daarom heeft Studio Dansaillant een Privacyverklaring opgesteld waarin beschreven staat hoe Studio Dansaillant omgaat met uw persoonsgegevens, welke rechten u heeft en wat het protocol is van Studio Dansaillant inzake beeldmateriaal.

Studio Dansaillant, gevestigd aan de Nieuwstraat 377, 7311 BR Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens:

Studio Dansaillant

Nieuwstraat 377

7311 BR Apeldoorn

Tel: 06 – 25381077

E-mail: info@dansaillant.nl

Website: www.dansaillant.nl

Privacy

Persoonsgegevens verwerken

Studio Dansaillant kan persoonsgegevens van u verwerken doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u zelf de gegevens aan Studio Dansaillant verstrekt.

Studio Dansaillant verwerkt persoonlijke gegevens van:

 • Iedereen die zich inschrijft via de website van Studio Dansaillant voor een danscursus.
 • Van klanten die een dansworkshop, dansles of een andere dansactiviteit willen afnemen.
 • Van diegene die informatie aanvraagt;  telefonisch, per mail of middels het contactformulier via de website van Studio Dansaillant.

Welke gegevens verzamelt Studio Dansaillant?

 • Voor- en achternaam
 • Naam, adres en woonplaats
 • Van minderjarigen de contactgegevens van ouder(s) / verzorger(s)
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden uw persoonsgegevens verwerkt door Studio Dansaillant?

 • Voor het uitvoeren van onze overeenkomst
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Voor de indeling van de groepen op leeftijd en categorie
 • Om u te informeren over wijzigingen van de aangeboden diensten
 • Om uw gegevens in de administratie te kunnen opnemen en aan te passen als er wijzigingen zijn
 • Voor het opstellen en versturen van facturen en lesovereenkomsten van de af te nemen diensten
 • Voor het verstrekken van informatie per mail met betrekking tot de af te nemen diensten
 • Studio Dansaillant verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte voor de dansschool

Van wie heeft Studio Dansaillant de persoonsgegevens?

Van iedereen die zich heeft ingeschreven voor een danscursus, een gratis proefles heeft aangevraagd en van mensen die informatie willen over een danscursus of workshop.

Bewaren van gegevens

Studio Dansaillant bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor Studio Dansaillant uw gegevens verzameld.

Studio Dansaillant hanteert de volgende bewaartermijnen:

 • De bewaartermijn van persoonsgegevens is de duur van de lesovereenkomst.
 • Financiële gegevens: 7 jaar, ten behoeve van de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Studio Dansaillant gebruikt alleen de persoonsgegevens binnen Studio Dansaillant en alleen voor administratieve en financiële doeleinden zoals het versturen van e-mails met betrekking tot de lessen, informatie verstrekking, het versturen van facturen en betalingsherinneringen. En voor het maken van presentielijsten van de cursussen.

Studio Dansaillant verstrekt geen gegevens van u aan derden. Tenzij dit wettelijk verplicht is of als u gebruik maakt van de kortingsregelingen die in samenwerking met Gigant markant in cultuur worden toegekend.

Voor het aanvragen van deze kortingen is het nodig dat Studio Dansaillant de gevraagde bewijsstukken overhandigt aan Gigant, markant in cultuur. Zodat Gigant de kortingen kan toekennen. Uiteraard wordt dit uiterst zorgvuldig gedaan en zorgen wij ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden en verwijderd worden als ze niet meer nodig zijn.  Studio Dansaillant is partner van Gigant, markant in cultuur; gevestigd aan de Nieuwstraat 377, 7311 BR Apeldoorn.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en /dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over de websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via: info@dansaillant.nl

Gebruik van foto en beeldopnames

Studio Dansaillant kan gebruik maken van foto en filmopnames die tijdens cursussen, presentaties, voorstellingen, open dagen en evenementen worden gemaakt. De foto en filmopnames kunnen gebruikt worden voor promotiemateriaal; voor flyers en de website van de dansschool. De foto en filmopnames worden niet verstrekt aan derden, behoudens de gevallen waartoe de wet verplicht.

Studio Dansaillant gaat zorgvuldig om met foto en filmopnames en plaatst geen foto’s waardoor de leerlingen schade kunnen ondervinden. Er worden geen namen geplaatst bij de foto en filmopnames van de leerlingen.

Door u of uw kind in te schrijven voor een cursus bij Studio Dansaillant gaat u akkoord met het Protocol gebruik van beeldmateriaal door Studio Dansaillant. Mocht u bezwaar hebben tegen het maken van foto en filmopnames en het gebruik daarvan dan kunt dit doorgeven per mail: info@dansaillant.nl

Cookies of vergelijkbare technieken

Studio Dansaillant gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen en gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Studio Dansaillant.

Tevens heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Op basis van dit recht heeft u de mogelijkheid persoonsgegevens op te vragen die Studio Dansaillant  van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar: info@dansaillant.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij aan u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek.

Geautomatiseerde besluitvorming

Studio Dansaillant neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studio Dansaillant) tussen zit.

Beveiliging

Studio Dansaillant neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dansaillant.nl

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Studio Dansaillant. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.